Werkwijze

Bewindvoering

Als u belangstelling heeft voor beschermingsbewindvoering door Kantoor Prospettiva kunt u contact opnemen voor een intakegesprek bij u thuis. Ook kan het zijn dat u bent doorverwezen door een andere instantie. In dat geval vind het intakegesprek meestal plaats in bijzijn van degene die u heeft doorverwezen.

Voorafgaand aan dit gesprek dient u een intakeformulier in te vullen en de benodigde documenten te verzamelen. In het intakegesprek zal er verder ingegaan worden op uw situatie. Tevens is er plaats voor het uitspreken van wederzijdse verwachtingen.

Voordat Kantoor Prospettiva bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn om tot bewindvoerder te worden benoemd moet er voldoende informatie zijn om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is. Voor een goed bewind is de samenwerking tussen de cliënt en Kantoor Prospettiva van groot belang. Op basis van de financiële informatie en het intakegesprek zal er beoordeelt worden of er een bereidverklaring kan worden afgegeven. In dat geval zal er een verzoek tot onderbewindstelling worden ingediend bij de rechtbank waar u onder valt.

Bij de aanvraag dient ook een goede onderbouwing meegezonden te worden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht bewindvoering aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een CIZ indicatie of een toelichting van een betrokken hulpverlener. Daarnaast moet er door Kantoor Prospettiva een plan van aanpak worden ingediend bij de rechtbank tezamen met het verzoek tot onderbewindstelling.

De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking onderbewindstelling af. De onderbewindstelling wordt uitgesproken in de rechtbank, waar indien mogelijk, u zelf ook bij aanwezig zal zijn. Als bewindvoerder ga ik met u mee naar deze zitting.

Het bewind betreft over het algemeen alle goederen (zoals eigendommen, inkomsten, vermogen – zowel negatief als positief – ) welke nu en in de toekomst behoren aan rechthebbende.

U moet er rekening mee houden dat er enige weken overheen gaan voordat het bewind zal worden uitgesproken. Al die tijd blijft u zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven.

 

Mentorschap

Als u, uw familie of hulpverlener u wil aanmelden voor mentorschap dan kunt u contact opnemen met Kantoor Prospettiva voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Voordat Kantoor Prospettiva bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot mentor te worden benoemd moet er voldoende informatie zijn om te kunnen beoordelen of een goed mentorschap mogelijk is en of er een bereidverklaring afgegeven kan worden.

In dat geval zal er door Kantoor Prospettiva een verzoek tot instelling mentorschap worden ingediend bij de rechtbank waar u onder valt, tezamen met een plan van aanpak.

Tevens dient er een goede onderbouwing worden meegezonden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht mentorschap aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een CIZ indicatie of een toelichting van een betrokken hulpverlener.

De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking mentorschap af. De instelling mentorschap wordt uitgesproken in de rechtbank, waar indien mogelijk, u zelf ook bij aanwezig zal zijn. Mocht u daar niet toe in staat zijn dan kan eventueel familie of de hulpverlener meegaan naar de zitiitng om het één en ander verder toe te lichten.


Postbus 28 | 2700 AA | Zoetermeer | 06 - 49 77 01 60 | info@kantoorprospettiva.nl | KvK: 58710302