Klachtenreglement

Algemene bepalingen

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van Kantoor Prospettiva, vragen wij u om er niet lang mee te blijven zitten en contact met ons op te nemen. Graag gaan wij met u in gesprek om te bespreken wat er aan de hand is. Dit kan aanleiding geven tot het maken van nieuwe gezamenlijke afspraken. Kantoor Prospettiva hoopt uw ontevredenheid zoveel mogelijk weg te kunnen nemen tijdens dit gesprek. Soms lukt dit echter niet en heeft u het recht tot het indienen van een klacht.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie: Kantoor Prospettiva

Vervanger: Degene die, in geval van ziekte, werkzaamheden verricht voor Kantoor Prospettiva

Cliënt: Een persoon waarvoor Kantoor Prospettiva tot bewindvoerder/mentor is benoemd door de kantonrechter

Bezwaar: Een geschil tussen cliënt en bewindvoerder/mentor, mondeling of schriftelijk geuit

Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de bewindvoerder/mentor

Branchevereniging: Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerder; NBPB

Artikel 2

Deze klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van Kantoor Prospettiva, of door deze cliënten wettelijk gemachtigde personen, die als vertegenwoordiger mogen optreden.

Artikel 3

Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door Kantoor Prospettiva of diens vervanger. Er wordt getracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden dan kan hij/zij binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de bezwaarafhandeling een klacht indienen.

Artikel 4

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip
 • eventuele bewijsstukken
 • handtekening

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

Artikel 5

De bewindvoerder/mentor of diens vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien werkdagen, te rekenen vanaf de datum poststempel.

Artikel 6

De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder/mentor of diens vervanger, uiterlijk binnen zes weken, met inachtneming van het volgende:

 • de bewindvoerder/mentor hoort de cliënt
 • de bewindvoerder/mentor lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt

De bewindvoerder/mentor gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 • in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling
 • in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft
 • en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de cliënt door Kantoor Prospettiva schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de NBPB of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of

een andere burgerlijke rechter heeft gewend

 • de klacht anoniem is
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 weken voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 8

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 9

Kantoor Prospettiva archiveert de klachten in een registratiesysteem. Zij houdt aantekeningen bij van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 01-10-2013 en geldt voor onbepaalde tijd.


Postbus 28 | 2700 AA | Zoetermeer | 06 – 49 77 01 60 | info@kantoorprospettiva.nl | KvK: 58710302